Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

"MĂSURI DE MANAGEMENT PENTRU PROTEJAREA ȘI CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII DIN AREALUL PARCULUI NAȚIONAL DOMOGLED-VALEA CERNEI"
cod -SMIS-142968

DATE GENERALE

Contractul de finanțare nr.623 pentru implementarea proiectului cod SMIS 142968 a fost semnat la data de 07.09.2021.

Perioada de implementare a proiectului este 01 Februarie 2019 - 31 Decembrie 2023.

Denumirea beneficiarului: RNP Romsilva Administrația Parcului Național Domogled-Valea Cernei RA

Valoarea totală a proiectului este de 28.065.864,86 lei, din care 23.855.985,14 lei contribuție din Fondul European de Dezvoltare Regionala și 4.209.879,72 lei contribuție din bugetul național.


OBIECTIVE

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă

Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității din arealul Parcului Național Domogled Valea Cernei

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Implementarea măsurilor de conservare în scopul menținerii si îmbunătățirii stării de conservare a speciilor și habitatelor de importanța comunitară/națională din arealul Parcului Național Domogled-Valea Cernei. Acțiunile vizate de proiect și derulate în interiorul ariilor Natura 2000 (ROSCI0069 si ROSPA0035) vor conduce la îmbunătățirea stării de conservare atât a celor 3 habitate Natura 2000 pentru care se implementează măsurile active de conservare (9530*, 91E0* si 6520), dar și a speciilor dependente de acestea.
 2. Dezvoltarea infrastructurii de informare și vizitare și creșterea nivelului de conștientizare a comunităților și a vizitatorilor privind necesitatea protejării biodiversității din arealul Parcului Național Domogled-Valea.
 3. Creșterea capacității administrative și instituționale a Beneficiarului, în calitate de administrator al ariilor naturale protejate vizate de proiect.


REZULTATE ASTEPTATE

Implementarea măsurilor active din cadrul proiectului vor conduce la atingerea următoarelor rezultate:

 • 33,29 ha împădurite cu Pinus nigra banatica habitat 9530*
 • 150 ha habitat 91E0* sprijinit în vederea obţinerii unui stadiu de conservare mai bun
 • 324,40 ha habitat 6520 Fâneţe montane sprijinit în vederea obţinerii unui stadiu de conservare mai bun

Implementarea celorlalte activități din cadrul proiectului vor avea următoarele rezultate:

 • 37 tipuri de habitate si 70 specii de interes comunitar monitorizate și evaluate din punct de vedere al starii de conservare
 • 1 Punct de informare construit şi funcţional (Cerna-Sat)
 • 980 Persoane constientizate/informate
 • 1 Baza de date GIS completa
 • 1 Administraţie de parc cu capacitate administrativă îmbunătăţită


IMPLEMENTARE MĂSURI ACTIVE


9530* Vegetaţie forestieră sub-mediteraneeana cu endemitul Pinus nigra ssp.Banatica

9530 Degradat

Descriere generală. Fitocenozele caracteristice acestui tip de habitat sunt edificate de specii europene nemorale şi submediteraneene dominate pinul negru (Pinus nigra). Stratul arborilor este compus, în etajul superior, din arbori de pin negru (Pinus nigra ssp. banatica) care nu formează un strat încheiat, iar în etajul inferior mojdrean (Fraxinus ornus), alun turcesc (Corylus colurna), tei (Tilia platyphyllos), gorun (Quercus petraea), cărpiniţă (Carpinus orientalis); are acoperire 40 - 80% şi înălţimi de 20 - 25m la 100 de ani. Stratul arbuştilor lipseşte sau este slab dezvoltat, compus din Cotoneaster integerrima, C. tomentosa, Cotinus coggygria, Cornus mas, Sorbus cretica, S. borbasii, Rhamnus saxatilis, local Syringa vulgaris, Juniperus communis. Stratul ierburilor şi subarbuştilor este dominat de Carex humilis, Seslesia rigida. (...)

91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0 Degradat

Descriere generală. Fitocenozele caracteristice acestui tip de habitat sunt edificate de: păduri de luncă de Fraxinus excelsior şi Alnus glutinosa ale cursurilor de apă din zona de câmpie şi etajul colinar (44.3: Alno-Padion); păduri de luncă de Alnus incana ale râurilor montane şi submontane (44.2: Alnion incanae); galerii arborescente formate din exemplare înalte de Salix alba, S. fragilis şi Populus nigra de-a lungul râurilor din etajele submontan, colinar şi zona de câmpie (44.13: Salicion albae). Toate tipurile apar pe soluri grele (în general bogate în depozite aluviale), inundate periodic de creşterea nivelului râului (sau pârâului) cel puţin o dată pe an, însă altfel bine drenate şi aerate în perioada în care debitul apei este scăzut. Stratul ierbos include întotdeauna numeroase specii de talie mare (Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Cardamine spp., Rumex sanguineus, Carex spp., Cirsium oleraceum) şi poate conţine diverse geofite vernale, precum Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis solida. (...)

6520 Fânețe Montane

6520 Degradat

Habitatul 6520 - fânețe montane se află într-o stare de conservare nefavorabilă-inadecvată din cauza reducerii suprafețelor habitatului, care se datorează pe de o parte lipsei activităților tradiționale antropice (oierit, cosit si curățarea pajiștilor si fânețelor), iar pe de altă parte procesului de succesiuni a vegetației, în mare parte reprezentate de specia invazivă autohtona Pteridium aquilinum (feriga de câmp). Toxicitatea acestei specii este cunoscută în literatura de specialitate. Animalele nu consumă această specie, datorita conținutului mare de lignină și taninuri. Specia conține de asemenea cianide și substanțe cu efect repulsiv pentru erbivore, precum si hormonii ecdisona si 20-hidroxi-ecdisona care întârzie dezvoltarea larvară a insectelor (Cooper-Driver, 1976 si Lawton, 1976). Frunzele, atât în stare verde cât si uscate în fân, sunt toxice pentru erbivore și datorită prezenței enzimei tiaminaza (antivitamina B1). (...)


ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE


Card image cap
Acțiune educativă la Liceul Hercules din Băile Herculane

Activități educative în școli

Card image cap
Întâlniri comunități locale din Isverna, Balta, Cireșu și Podeni

Informare comunități locale proiect POIM

Card image cap
Sesiune informare autorități și instituții de mediu

Comunicare stadiu implementare proiect

Card image cap
Sesiune informare comunități Teregova, Zăvoi, Râu de Mori

Informare membrii comunităților locale despre stadiul implementării proiectului

Card image cap
Întâlniri cu membrii comunităților locale din Tismana, Padeș, Baia de Aramă și Obârșia Cloșani

Intalniri de informare a membrii comunităților locale despre stadiul implemtării proiectului


Link-uri utile

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați: Ministerul Mediului
ANPM
ANAP
RNP - Romsilva
POIM
www.fonduri-ue.ro
Alte legaturi
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


© 2022 PNDVC | 325200 Băile Herculane, Strada Uzinei nr.9, Caraş-Severin | tel.+40255560582