a

Situri Unesco și Catalogul Național al pădurilor virgine si cvasivirgine

Siturile UNESCO

12 țări europene – Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Germania, Italia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Ucraina au înscris în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, din luna iulie a anului 2017, o proprietate serială constituită din 78 părți componente, cu o suprafață totală de peste 91 000 ha, sub denumirea ”Făgetele primare din Carpați și din alte regiuni ale Europei”. Au fost reunite cele mai reprezentative și bine conservate păduri de fag din întreg arealul natural al speciei și ilustrează procesul ecologic – aflat în plină desfășurare – de extindere a distribuției fagului pe continentul european, în cele mai diverse nișe ecologice.

               România a contribuit la acest proces cu aproape 24 000 ha dintre cele mai valoroase păduri virgine de fag, suprafață ce însumează un sfert din pădurile seculare de fag ale Europei. Acestea sunt localizate în opt arii naturale protejate din Carpați: Izvoarele Nerei, Cheile Nerei-Beușnița, Domogled-Valea Cernei, Cozia, Codrul Secular Șinca, Codrul Secular Slătioara, Groșii Țibleșului și Strâmbu-Băiuț.

Parcul Național Domogled-Valea Cernei cuprinde 3 situri UNESCO ce însumează 9.732, 26 ha, reprezentând 40,6% din pădurile încadrate în patrimoniul UNESCO al României, 15,7% din suprafața PNDVC și ROSAC0069 Domogled – Valea Cernei și 14,6% din ROSPA0035 Domogled – Valea Cernei. Aceste zone nucelu UNESCO sunt:

  • 044 – Domogled – Valea Cernei – Domogled-Coronini-Bedina – 5110,63 ha
  • 045 – Domogled – Valea Cernei – Iauna Craiovei – 3517,36 ha
  • 046 – Domogled – Valea Cernei – Ciucevele Cernei – 1104,27 ha

Siturile UNESCO se aflau în zona de protecție integrală, însă în noul plan de management integrat acestea au fost incluse în zona de protecție strictă. Cele trei componente UNESCO adăpostesc păduri virgine și cvasivirgine de fag, cu naturalitate ridicată, situate într-un întins peisaj predominant forestier, acoperit în proporție de ¾ cu păduri de fag. O particularitate a siturilor este amplitudinea altitudinală acoperită de făgete, de la altitudini foarte joase (160 m în Coronini – Bedina), până la limita altitudinală superioară a pădurii (1620m în Ciucevele Cernei).

Suprafața zonei UNESCO se caracterizează printr-o mare diversitate de habitate, dintre care cele forestiere ocupă 72% din suprafață, iar habitatele de fag 64% din suprafață. În cele trei componente sunt prezente următoarele tipuri de habitate:

–           91KO Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion);

–           9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;

–           91VO Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);

–           9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion;

–           9530* Vegetație forestieră submediteraneeană cu endemitul Pinus nigra ssp. banatica;

–           6520 Fânețe montane;

–           6170 Pajiști calcifile apline  și subalpine;

–           8160* Grohotișuri medio-europene calcaroase ale etajelor colinar și montan;

–           8210 Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase;

–           6190 Pajiști panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia palletis);

–           9180* Păduri de Tilion-Acerion pe versanți abrupți, grohotiușuri și ravene;

–           4070* Tufărișuri de Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium;

–           6230* Pajiști de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicatice din zone montane (și submontane, în Europa continentală);

–           8120 Grohotișuri calcaroase și de șisturi calcaroase din etajele montan și alpin (Tlaspietea rotundifolii);

–           91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun.

Catalogul Național al pădurilor virgine si cvasivirgine

Carpaţii României păstrează încă o comoară unică în întreaga Europă, un atu pentru ţara noastră în materie de turism. În 1974 în România 12% din păduri erau pure şi neatinse iar până în acest moment 3% din aceste păduri se află sub protecție strictă, procesul de identificare a acestor pădurii fiind unul continuu și de durată, existând încă, posibilitatea de identificare de noi păduri virgine sau cvasivirgine în țara noastră.

Pădurile neatinse de om, de poluare, unde ecosistemele naturale îşi urmează viaţa nealterată, sunt tot mai puţine în întreaga Europă. World Wide Fund for Nature (WWF) estimează într-un raport al său că în Carpaţi ar fi aproximativ 320 de mii de hectare de păduri care pot fi incluse în categoriile virgine şi cvsivirgine, din care 250 de mii ar fi în România

În 2012 Ministerul Mediului și Pădurilor elaborează și publică Ordinul nr. 3.397 din 10 septembrie 2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România, fiind primul instrument de reglementare a situației pădurilor virgine din țara noastră.

Ulterior, în anul 2016, ca urmare a declarării numeroaselor suprafețe ca păduri virgine sau cvsivirgine Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor înființează Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România (Ordinul nr. 2.525 din 30 decembrie 2016 privind constituirea Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România). La momentul actual acest Catalog cuprinde o suprafață totală de 70.069 ha, din care 8.579,8 ha păduri virgine și 61.489,2 ha păduri cvasivirgine.

Parcul Național Domogled-Valea Cernei are înscrise în acest Catalog 59,57 ha de păduri virgine și 10135,49 ha de păduri cvasivirgine, ceea ce corespunde cu 14,6% din suprafața acestora la nivelul țării, o bună parte dintre acestea suprapunându-se cu siturile UNESCO.