a

Obiective

SMIS 149842

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea premiselor pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor din Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei, siturile Natura 2000 şi rezervațiile naturale suprapuse, prin revizuirea planului de management integrat.

Proiectul va contribui la îndeplinirea indicatorului de rezultat al programului la indicatorul de rezultat al programului – 2S36 Număr de situri Natura 2000 cu administrator/custode operaţional, cu obiective de conservare active, deoarece studiile de fundamentare şi planul de management vor fi astfel elaborate încât obiectivele de conservare, respectiv parametrii şi ţintele să fie cuantificabile şi să asigure conservarea pe termen lung a speciilor şi habitatelor pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate.

Planul de management bine fundamentat pe baza studiilor de teren/de specialitate, aprobat, va facilita procesul de administrare, deoarece administratorul va avea un instrument util în evaluarea tuturor activităţilor din ariile pe care le administrează şi va facilita luarea deciziilor din partea acestuia, respectiv planificarea pe termen lung.

 

  În vederea realizării obiectivului general, prin proiect s-au definit 3 obiective specifice, care prin acţiunile prevăzute a se implementa, contribuie la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Infrastructura Mare de protecţie şi îmbunătăţire a calităţii mediului precum şi la realizarea obiectivului specific „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate” din cadrul Axei Prioritare 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric.

  Obiectiv 1

  Actualizarea informaţiilor ştiinţifice ale ariilor naturale protejate în vederea fundamentării eficiente a obiectivelor de conservare şi a măsurilor de management ce vor fi propuse în planul revizuit.

  Obiectiv 2

  Conştientizarea populaţiei privind importanţa conservării biodiversităţii în siturile Natura 2000.

   

   Obiectiv 3

   Întărirea capacităţii instituţionale a Administratorului în vederea îmbunătăţirii gestionării parcului naţional şi a siturilor Natura 2000 vizate de proiect.