a

Habitate

La nivelul sitului ROSAC0069 suprapus cu PNDVC s-a realizat evaluarea detaliată pentru 13 tipuri de habitate forestiere, 16 tipuri de habitate de apă curgătoare, tufărișuri, pajiști și fânețe și 7 tipuri de habitate stâncoase, inclusiv peșteri, habitatele forestiere fiind preponderente.

Vegetație forestieră submediteraneană

Habitat 9180*  Păduri din Tilio – Acerion   pe versanți abrupți,  ravene și grohotișuri

Păduri aluviale

91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Vegetație forestieră submediteraneană

91H0* Vegetație forestieră panonică cu Quercus pubescens

Vegetație forestieră submediteraneană

9530* Vegetație forestieră submediteraneană cu endemitul Pinus nigra ssp.banatica

Dintre habitatele de apă curgătoare, tufărișuri, pajiști și fânețe studiate la nivelul sitului ROSAC0069 suprapus cu PNDVC 5 sunt habitate prioritare:

Masivul calcaros al Bilianei

Ciuceava Prihodului Mare (dreapta) și Ciuceava Frasinului (stânga) acoperite aproape în întregime de către șibliacuri (habitatul 40A0*)  – fitocenoze arbustive ale asociațiilor Syringo – Fraxinetum orni, Syringo – Carpinetum orientalis și Corno – Fraxinetum orni. Foto: Al. S. Bădărău

Masivul calcaros al Bilianei

Habitatul 6110, cu Petrorhagia saxifraga și diferite specii din genul Sedum, pe versantul sudic al Pietrei Cloșani, septembrie 2022. Foto: A. Stoica.

Masivul calcaros al Bilianei

Fitocenoză dominată de Brachypodium pinnatum și Danthonia calycina, sub vf. Biliana, aparținând habitatului 6210, cu Linum hologynum. Foto: Al. S. Bădărău.

Masivul calcaros al Bilianei

Habitatul 6240* format din fitocenoze ale asociației Thymo pannonici – Chrysopogonetum grylli în capătul nordic al Culmii Siseminului, la limita PN Domogled – Valea Cernei. Foto: Al. S. Bădărău.

Masivul calcaros al Bilianei

Habitatul 7220 – cu Cratoneuron commutatum si Cratoneuron filicinum, octombrie 2022, foto: Sretco Milanovici

zona Vârful lui Stan

Zona cu grohotișuri calcaroase în care este distribuit mozaicat și habitatul 8160 – zona Vârful lui Stan (PNDVC), octombrie 2022, Sretco Milanovici

Peștera Selitrari

Habitatul 8160* – Grohotișuri calcaroase cu Achnatherum calamagrostis în Cheile Țesnei, mai 2023, foto: Hurdu Bogdan-Iuliu

Peștera Selitrari

Habitatul 8210 – Stâncării calcaroase în Cheile Prisăcinei, mai 2023, foto: Hurdu Bogdan-Iuliu